Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Klimaattop chronologie 2015 - heden (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Klimaattop chronologie 2015 - heden
#658
Klimaattop chronologie 2015 - heden 5 Jaren, 9 Maanden geleden Karma: 0  
2015 COP21/CMP11 Parijs
Het jaar 2015 is het jaar waarin de wereldleiders een klimaatovereenkomst moeten afsluiten om de koolstofemissies terug te brengen naar een niveau dat de wereldwijde gemiddelde jaarlijkse temperatuurstijging beperkt tot 0.2 graden Celsius.

In Parijs vindt in december de Klimaattop plaats van de Verenigde Naties. Regeringsleiders van 195 landen bespreken welke actie zij gaan ondernemen om de aarde onder de twee graden opwarming te houden. In aanloop naar Parijs worden er wereldwijd acties georganiseerd om de aandacht te vestigingen op deze gevaarlijke klimaatverandering. In ons land organiseert Urgenda, de grootste organisatie voor duurzaamheid en innovatie en winnaar van de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat een wandeltocht naar Parijs. Afgelopen zondag begon de voettocht in Utrecht. Op de route wordt vooral aandacht besteedt hoe we naar een duurzame samenleving kunnen omschakelen. Op zondag 29 november komt Urgenda aan in Parijs om mee te lopen in de grootste klimaatdemonstatie ter wereld.

Meer dan 150 wereldlijders en veertigduizend personen hebben zich verzamelt in Parijs voor de jaarlijkse klimaattop. Het doel van de conferentie is het bereiken van een wereldwijde afspraak om de gemiddelde wereldtemperatuur niet meer dan 2 graden te laten stijgen boven de pre-industriële temperatuur uit 1750.
Tot op heden groeit de CO2-uitstoot nog steeds en is er wereldwijd een ongekende sterke toename van weersextremen en is 2014 het eerste jaar geworden met een gemiddeldetemperatuur van 1 graad boven het gemiddelde van voor het industriële tijdperk.
Als alle 177 landen de belofte nakomen zal de temperatuur doorschieten richting een gemiddelde van 3 graden na 1750.
Zal Parijs uitdraaien op een echt keerpunt of zal het de zoveelste mislukking worden. Ook Kyoto (1997) en Kopenhagen (2009) zijn niet geworden wat de bedoeling was. Minder CO2 en een hulpfonds, vanaf 2020, voor ontwikkelingslanden. De grote vraag blijft hoe garanderen we dat belofte waargemaakt worden.

Obama, de president van Amerika sprak:
Wij zijn de eerste generatie die de klimaatverandering voelt, en de laatste die er iets aan kan doen. Parijs moet een keerpunt worden.
Charles, de Britse prins uit Engeland sprak:
Hij waarschuwde op de mislukte klimaattop in 2009 al dat er minder dan 100 maanden resteerden om de wereld te redden. Tachtig van de honderd zijn er al voorbij. Het is nu tijd voor actie.

Huidige verwachtingen: Tussen 1850 – 1900 lag de gemiddelde temperatuur op 13.7 graden.
+1 graad in 2015
+2.7 graden in 2100 als de Parijs-beloften ingelost worden.
+3 - +5 graden stijging bij huidig beleid. Laaggelegen gebieden zullen overstromen.
+4 - +5 graden stijging in 2060 bij huidige niveaus van broeikasuitstoot.

Historische afspraken in Parijs het Klimaatakkoord is er na 13 dagen vergaderen.
In Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot minder dan 2 graden, liefst 1.5 graden, en dat de uitstoot van broeikasgassen niet mag toenemen. Dat maakt fossiele brandstoffen omstreden.
Het einde van het tijdperk van traditionele brandstoffen zoals kolen, olie en gas biedt kansen voor nieuwe bedrijven. Het energielandschap gaat op de schop. Maar Parijs gaat pas in 2021 in en de gemaakte afspraken zijn dat de wereld tegen 2050 CO2-neutraal moet zijn. Eerder is afgesproken dat in 2030 er al sprake dient te zijn van 40% reductie ten opzichte van 1990.
Het klimaatbeleid van de deelnemende landen wordt in 2013 voor het eerst geëvalueerd. Dat zal daarna elke vijf jaar gebeuren. In 2100 mag wereldwijd geen CO2 meer worden uitgestoten.
We houden wel een slag om de arm. In het verleden kwam weinig terecht van alle plannen. De afspraken moeten wel waargemaakt worden. Voor Nederland ligt er een geweldige uitdaging om zon- en windenergie competitief te maken voor de traditionele brandstof en de transportsector over te laten stappen op elektrische brandstof. Niet meer stoken op aardgas en de landbouw behoren ook in dit rijtje thuis.
De energiebelasting zal in Nederland omhoog gaan. Daar tegen over staan subsidies voor zonnepanelen etc.

De plussen:
De wereld mikt op minder dan 2 graden in het jaar 2100.
De rijke landen talmen met overdracht van geld en technologie aan de arme landen. Dat is noodzakelijk willen de arme landen hun aandeel kunnen halen.

De gaten:
Het op tafel gelegde beleid is verre van toereikend om aan die maximaal 2 graden laat staan lager te komen.
Uitvoering is niet bindend, op niet-naleving staan geen sancties.
Scheep- en luchtvaart zijn uitgezonderd van elke klimaatinspanning. Alleen Azië rekent al op 6% groei per jaar.
Rijk en arm blijven verdeeld over hun aandeel in terugdringen van CO2-uitstoot.

Reactie op de klimaattop in Parijs door Richard Tol. De Nederlander behoort tot de belangrijkste economen en gerenommeerde klimaatonderzoeker in de wereld.
Volgens hem is er geen enkele reden om aan te nemen dat klimaatverandering zo verschrikkelijk is. De realiteit is dat het klimaat nauwelijks invloed heeft op ons welzijn en onze welvaart. Klimaat verandering is ook niet het belangrijkste milieuprobleem. Vieze lucht waaronder smog veroorzaakt op dit moment vier miljoen doden per jaar. Dat het in een bepaald jaar of periode (zoals in december 2015) warmer is dan normaal, is niet noodzakelijkerwijs een teken van klimaatverandering. Zelfs als dat zo is dan zullen de gevolgen eerder subtiel zijn dan dramatisch.
Uit de top in Parijs is niets verrassends gekomen. Er is geen enkel verband tussen de doelstelling en het gevoerde klimaatbeleid. Wat dat betreft zijn deze klimaatafspraken net zoiets als de wereldvrede. Het komt er in het klimaatakkoord op neer dat een parlement nu moet aangeven wat het in 2100 gaat doen. Dat heeft natuurlijk helemaal geen betekenis. Ook moet het klimaatbeleid veel simpeler. Er zijn nu veel te veel regels. Dat schept onduidelijkheid. Europa stelt bedrijven voor een enorm dilemma: de CO2-uitstoot moet naar beneden en de lucht moet schoner.
De beste schatting is dat de zeespiegel deze eeuw een halve meter stijgt. Dat is van de grond tot onze knieën. Nederland heeft geld genoeg en de kennis om er iets tegen te doen. Het zijn de allerarmsten die door de klimaatverandering worden getroffen. Armoede is een groter probleem dan klimaatverandering. Help je de armen door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen of door de armoede te bestrijden ?
Bron: tctubantia

Note EL:
Klimaatverandering, Stof tot nadenken: Waar staan wij bijvoorbeeld over 15 jaar in 2030 ?
- Toename temperatuurstijging ? [1988-2015 +1.7 graden voor mijn eigen weerstation]
- Toename afsmelten van de ijskappen?
Daardoor verandert het gewicht bij de polen en daardoor de rotatiestand van de aarde. Dit heeft weer invloed op het nacht/dag cq. eb/vloed ritme en zorgt ervoor dat de seizoenen (winter, lente, zomer of herfst) verdwijnen.
- Toename zeespiegelstijging ? [+1m]
- Toename (zware)stormen in combinatie met gestegen zeespiegel ?
- Toename natte en droge perioden ?
- Toename zonnige periodes ?
- Toename verzilting (bodem en grondwater) door gestegen zeespiegel en gedaalde waterniveau in rivieren ?
- Toename stijging van grondwaterniveau ?
- Toename van exoten (insecten, schimmels, dieren en niet-westerse allochtonen) ?
- Toename zachte winters en koudere februari maand ?
- Zoetwatervoorziening in gevaar ?
- Voedselvoorziening in gevaar ?
- Afname Zuurstof concentratie/percentage ? [Door afname: bossen, graslanden, algen, plankton]
- Toename Zuurstof concentratie/percentage ? [Door toename: algen, plankton].
Natuurlijke samenstelling van de omgevingslucht is ca. 21% zuurstof, 78% stikstof en 1% overige gassen. Zuurstofconcentraties hoger dan 23% kunnen ronduit gevaarlijk zijn. Bekende verbrandingsprocessen zullen ineens veel sneller verlopen, zodat ze onbeheersbaar worden. Materialen, die in normale lucht niet brandgevaarlijk zijn, kunnen dan plotseling heel intensief branden.
- De zesde massa-extinctie ? [Uitsterven van soorten, ondersoorten en populaties]

2016 oktober
In oktober 2016 vindt het Nederlands Nationale Klimaattop plaats in Rotterdam. Bijna 100 partijen, bespreken hoe Nederland uitvoering kan geven aan de in Parijs gemaakte afspraken. De aanwezigen ondertekenen het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’.

2016 COP22/CMP12 Marrakesh
8 november 2016 is de 22 jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties begonnen in de Marokkaanse stad Marrakesh. Een belangrijk agendapunt is welke maatregelen de landen individueel hebben genomen om bij te dragen aan het verminderen van CO-2-uitstoot.

Doelstellingen voor klimaatconferentie in Marrakesh
Tijdens de klimaatconferentie in Marrakesh wordt de implementatie van het akkoord van Parijs verder uitgewerkt. Landen moeten zogenaamde nationaal bepaalde bijdragen inleveren bij de top. Deze beschrijven wat ieder land gaat bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering. De nationaal bepaalde bijdragen zullen in detail besproken en mogelijk bijgesteld worden. Belangrijke twistpunten tijdens de conferentie zullen zijn:
- Hoe emissies het best gemeten en gecontroleerd kunnen worden;
- Transparantie op het gebied van emissiemetingen;
- Hoe rekening wordt gehouden met landen die het slachtoffer zijn van klimaatverandering;
- Hoe financiële hulp naar ontwikkelingslanden opgeschroefd kan worden zodat ook zij de CO2-uitstoot kunnen verminderen.

Onder de lidstaten van de Europese Unie bestaat nog onenigheid over de uitwerking van het klimaatakkoord uit Parijs. Lidstaten als Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk maken zich sterk om onder de afgesproken opwarmingsgrens van 1,5°C te blijven. Andere lidstaten, zoals Italië en Polen, beargumenteren dat dit slecht zou zijn voor de kolen- en staalindustrie, en prefereren daarom een opwarmingsgrens van 2°C. Dit is immers wat de regeringsleiders in 2014 onderling hebben afgesproken.

Enkele feiten:
Terwijl de wereldeconomie vorig jaar groeide, daalde de uitstoot van broeikasgassen, vooral dankzij het verminderde gebruik van steenkool. Maar het is nog niet voldoende om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

De Wereld Meteorologische Organisatie laat weten dat de atmosfeer in 2015 het hele jaar door gemiddeld meer dan 400 deeltjes CO2 per miljoen bevatte, een nieuwe mijlpaal.

September 2016 was nipt de warmste september sinds het begin van de metingen, 136 jaar geleden. Het record van september zijn nu al elf van de twaalf laatste maanden records gebroken. Daarmee is het zo goed als zeker dat 2016 het warmste jaar ooit wordt.

In 2015 werden wereldwijd elke dag een half miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Voor het eerst kwamen er ook meer hernieuwbare energiebronnen op het net dan er nieuwe steenkoolcapaciteit bijkwam. Hernieuwbare energie is aan een snelle opmars bezig, maar Europa verliest terrein en dreigt op de derde plaats te belanden, na China en de VS.

In het adviesrapport Adapting Portfolios to Climate Change waarschuwt Blackrock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, dat investeerders zich onvoldoende voorbereiden op een strenger klimaatbeleid.

Elke jaar worden 300 miljoen kinderen blootgesteld aan giftige lucht uit autoverkeer, afvalverbranding en energiecentrales, stelt Unicef in het alarmerende rapport Clear The Air For Children. Luchtvervuiling draagt zo bij aan het overlijden van meer dan een half miljoen kinderen jonger dan vijf.

De oceanen vangen meer dan 93 procent van alle opwarming door broeikasgassen op, en hun opwarming is de grootste verborgen uitdaging van deze generatie. Tachtig wetenschappers uit twaalf landen brengen de complexe gevolgen daarvan in kaart in het rapport Explaining ocean warming. Die veranderingen hebben nu al impact en zijn vastgelegd voor vele tientallen jaren, ook als er meteen zou worden ingegrepen.

De kostprijs van windenergie zal met 24 tot 30 procent dalen tegen 2030, en zelfs 35 tot 41 procent tegen 2050. Dat verwachten de 163 belangrijkste windenergie-experts ter wereld.

Centrales op basis van hernieuwbare energie zijn nu al gemiddeld goedkoper dan die op basis van fossiele brandstoffen, als rekening wordt gehouden met de impact van het klimaatakkoord in Parijs.

Als alle overheden zich houden aan de beloftes die ze in Parijs hebben gemaakt, is de wereld op weg naar een klimaatopwarming met 2,9 tot 3,4 graden Celsius tegen 2100. Dat is veel meer dan de 2 graden die in Parijs werd overeengekomen als drempel om de meest rampzalige gevolgen te vermijden.

Als alle landen hun beloftes inlossen, zal de uitstoot in 2030 naar alle waarschijnlijkheid rond de 54 tot 56 gigaton CO2 schommelen. Veel meer dan de 42 gigaton die maximaal uitgestoten mag worden om de klimaatverandering onder de 2 graden te houden.

2016 November
In november 2016 gaat het, in Parijs gesloten klimaatakkoord in. Helaas zijn de
scheep- en luchtvaart uitgezonderd van elke klimaatinspanning.

2016 December
In december presenteert minister Kamp zijn Energieagenda. Dat beschrijft het beleid van na 2023 (het jaar dat het Nederlandse Nationaal Energieakkoord afloopt) dat ervoor moet zorgen dat Nederland in 2050 bijna CO2- neutraal is. In de agenda staat dat tegen 2050 aardgas moet zijn verdwenen uit huishoudens.
Andere plannen zijn: Nieuwe gebouwen mogen na 2020 geen of heel weinig energie gebruiken. De Rijksoverheid noemt dat bijna-energieneutraal.

12/05/2017
Komende twee weken vind de Internationale klimaatconferentie plaats in Bonn geregeld door UNFOC als voorloper op de klimaattop COP23 eind dit jaar.

29/05/2017
Tijdens de G7-top op Sicilië hebben de regeringsleiders van de belangrijkste westerse industrielanden de Amerikaanse president Trump na twee dagen praten niet kunnen overtuigen van het belang van het Parijse klimaatakkoord van 2015. Afhaken van de Verenigde Staten betekent niet direct dat het klimaatakkoord de prullenbak in kan.

31/05/2017
Donald Trump trekt de Verenigde Staten terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat wordt daarmee zo goed als onhaalbaar. De groene wereld reageert verbijsterd.

Natuur & Milieu vindt het zeer betreurenswaardig dat de VS uit het klimaatakkoord is gestapt. Dit is een klap voor het klimaat. Het klimaatakkoord is echter door 196 landen ondertekend. Dit maakt duidelijk dat er wereldwijd een beweging is ontstaan die niet meer te stoppen is, ook niet door de VS.
Europa zal samen met China nog harder moeten werken om de doelstellingen van het klimaatakkoord te behalen. Dit is noodzakelijk om onze eigen burgers tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen. Het is wat ons betreft dus zeker niet einde akkoord.'

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout volgt de onderhandelingen al jaren op de voet en betreurt dit besluit. “Het is verbijsterend dat Trump besluit zich terug te trekken uit de gesloten deal om klimaatverandering tegen te gaan. De deal is na jaren onderhandelen wereldwijd gesloten omdat het effect de hele aarde treft. Maar helaas blijft na lang wikken en wegen Trump een klimaatontkenner.”

Groenlinks-Tweede Kamerlid Suzanne Kröger: “Als Trump daadwerkelijk uit het klimaatakkoord van Parijs stapt, speelt hij Russisch roulette met de toekomst van onze planeet. Vanuit Nederland en Europa is er maar één antwoord mogelijk: we moeten nóg meer lef en ambitie tonen!”

Eickhout wijst erop dat Trump met dit besluit de wetenschap negeert en economisch gezien zijn land in zwaar weer brengt. “De overige landen zullen gewoon door gaan met innovatie om de nodige energietransitie te bewerkstelligen. De Verenigde Staten zijn met Syrië en Nicaragua de enigen die niet mee doen.”

De Verenigde Staten is samen met China verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitstoot. Het is dus van belang dat de VS net als China hun uitstoot verminderen. Eickhout wijst er wel op dat vooralsnog die stappen wel gezet worden. Eickhout: “Staten als California en Texas zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld als je kijkt naar de aanpak van klimaatverandering. Texas is vierde wereldwijd in de productie van windenergie bijvoorbeeld. Het bedrijfsleven lijkt haar keuze dus al gemaakt te hebben. Economisch gezien is het dus onverstandig om nu miljoenen dollars richting de doorstart van failliete kolenmijnen te smijten.”

Volgens Eickhout toont de keuze van Trump wel aan dat ook Europa een tandje erbij moet zetten. Binnenkort zullen de lidstaten hun doelen vast gaan stellen om CO2 uitstoot te verminderen, maar vooralsnog trappen die op de rem en zoeken zij vooral achterdeurtjes om niet te hoeven voldoen aan de gemaakte afspraken in Parijs. “Deze week bleek bijvoorbeeld dat Nederland afgelopen jaar wederom meer heeft uitgestoten in plaats van minder.”

Dit is geen verrassing, maar het blijft in en in triest. Dit is slecht nieuws voor de wereld, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. In Amerika zullen de staten nu een tandje bij moeten zetten voor het klimaat. Californië laat zien hoe dat kan. Voor Europa is dit een extra reden om versneld, echt werk te maken van de strijd tegen klimaatverandering. Het is tijd om te stoppen met navelstaren, iedereen moet aan de bak. Zo is 'Parijs' ook bedoeld. De koplopers die nu de nieuwe groene banen creëren zijn de winnaars van de toekomst. Mijn boodschap voor de onderhandelaars in Den Haag: maak werk van de toekomst van Nederland en voorkom dat we straks ook op dat punt onderaan het Europese lijstje bungelen."

Door het vertrek van de Verenigde Staten uit het klimaatverdrag van Parijs kan de temperatuur op aarde aan het eind van de eeuw 0,3 graden Celsius meer zijn gestegen dan tot dusver werd verwacht.
De WO, de meteorologische dienst van de Verenigde Naties, meldde dat vrijdag en plaatste tegelijkertijd enkele kanttekeningen bij die prognose.
Een WMO-woordvoerder zei dat het om een schatting gaat, omdat er voor onderzoek naar de opwarming van de aarde nog geen modellen zijn ontwikkeld waarin rekening is gehouden met het opzeggen van het klimaatverdrag door Trump. Ook is nog onduidelijk wat het besluit van Trump betekent voor de uitstoot van broeikasgassen in de VS.
Internationaal is er verontwaardigd gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken

20/06/2016
Europa dreigt op de valreep zijn eigen klimaatinzet terug te schroeven. De Europese Commissie had voorgesteld voor 2030 77 miljoen ton extra te reduceren maar dat wordt nu 7 miljoen ton als het aan de Midden- en Oost-Europese landen ligt en als de voorzitter Malta hier aan tegemoet komt. Krijgen zij hun zin dan haalt na Amerika ook Europa de klimaatdoelstellingen van Parijs niet om de temperatuurstijging wereldwijd niet boven de graden uit te laten komen.
In de voorstellen gaat het om de CO2 uitstoot van gebouwen, transport, landbouw en afvalverwerking, samen goed voor 60% van de totale uitstoot. Komen ze er vandaag niet uit dan draagt Malta het dossier over aan opvolger Estland.

Vandaag was het 37 graden in Parijs en 47 graden in Las Vegas. En in Phoenix (Arizona) was het met 49 graden te heet om te vliegen waardoor de toestellen moeilijk kunnen stijgen. In het nabijgelegen Death Valley steeg de temperatuur vandaag tot boven de 51 graden

2017 COP23/CMP13 Bonn
06/11/207. Met zo'n 25.000 deelnemers uit bijna 200 landen wordt het de grootste internationale conferentie ooit in Duitsland. Het was een bijzondere ceremonie met Fiji-krijgers waarmee de conferentie geopend werd.
Sommige wetenschappers zijn van mening dat de mensheid aan de vooravond staat van een periode van ongunstige klimatologische ontwikkelingen waarop we niet goed voorbereid zijn. Klimatologen zeiden onomwonden dat die klimaatverandering een bedreiging is voor de gehele wereldbevolking.

13/07/2018 Nederlands klimaatakkoord
Afgelopen dinsdag presenteerde oud-milieuminister Ed Nijpels het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Hierin staan maatregelen die moeten zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 minimaal 49% lager is dan die was in 1990. www.klimaatakkoord.nl

•In het (concept) Klimaatakkoord is woonlastenneutraliteit als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat de woonlasten van huiseigenaren niet mogen stijgen door het nemen van verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie of de aanschaf van een warmtepomp.
•Een voorstel om cv-ketels te verbieden gaat niet door.
•In het akkoord staan maatregelen die huiseigenaren helpen bij het verduurzamen van hun woning, onder andere door financieel gunstige regelingen.
•Als een woonwijk van het aardgas af gaat en er keuzes gemaakt worden voor alternatieven, zoals warmtepompen of biogas, moeten bewoners serieus worden betrokken. Gemeenten moeten hier uiterlijk in 2021 duidelijkheid over geven.

Nadat de Tweede Kamer zich over het voorstel heeft gebogen en de plannen verder moeten worden uitgewerkt, en eind 2018, wanneer het definitieve akkoord moet worden getekend.

Note EL: Een luchtvaart, scheepvaart en vrachtverkeer dan?

2018 COP24/CMP14 Katowice
Bijna 200 landen met 25.000 deelnemers zijn vanaf zondag 2 december 2018 in het Poolse Katowice bijeen voor de VN-klimaattop. De wereld moet de inspanningen om opwarming bij 2 graden te houden verdrievoudigen, bleek dinsdag. Sinds Parijs is de wereld namelijk nogal veranderd.
De Verenigde Naties organiseren sinds 1995 elk jaar een klimaatconferentie voor de bijna 200 landen die zijn aangesloten bij het VN-klimaatverdrag, het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). De top in Parijs in 2015 (COP21) was historisch omdat daar het akkoord werd afgesloten met de afspraak de opwarming in 2100 te beperken tot 2, of liever 1,5 graden in 2100. Die afspraak moest echter daarna nog praktisch worden ingevuld. 1.5 graden is de grens waarbij het klimaat volgens wetenschappers onomkeerbaar en oncontroleerbaar verandert, met zeer grote gevolgen voor de mensheid.
Op COP24 staan van 2 tot en met 14 december twee thema’s op de agenda die voortvloeien uit het akkoord van Parijs: het vaststellen van het ‘Rulebook’ waarin staat hoe de vrijwillige klimaatplannen van landen worden vergeleken en bijgesteld, en het beslissen of die klimaatplannen in het licht van de snelle opwarming toch eerder dan afgesproken, dat wil zeggen voor 2020, moeten worden opgeschroefd.
Nederland is in Katowice onderdeel van de EU-delegatie, maar heeft zoals elke lidstaat van het VN-klimaatverdrag ook een eigen klimaatbeleid. Het plan is via onderhandelingen aan zogeheten klimaattafels te komen tot een klimaatplan dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 terugdringt met zeker 49 procent vergeleken met 1990. Tegelijk steunt Nederland de ambitie om de EU-doelstelling te vergroten van 40 procent CO2-reductie in 2030 naar 55 procent.

Het VN/klimaatpanel IPCC waarschuwde onlangs in een alarmerend rapport dat het eigenlijk al te laat is om de Parijsdoelen te halen. De temperatuur op aarde is al 1 graad gestegen tov. het tijdvlak voor de industriële revolutie. De zeespiegel is de afgelopen eeuw al zo´n 15cm gestegen en kampen wij vaker met droogtes, overstromingen en andere weersextremen.
Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie zitten er al zo veel broeikasgassen in de atmosfeer, dat we nog deze eeuw afstevenen op een temperatuurstijging van 3 tot 5 graden. Met de plannen die er nu liggen gaat het stoppen van verregaande klimaatverandering zeker niet lukken.

Deze twee weken worden de grote test voor de wereld, wat is er nog over van het vertrouwen van Parijs.

Op 17 december was het afgelopen. De zo cruciale politieke vooruitgang is uitgebleven. Teleurstelling na klimaattop. Er is wel afgesproken dat de rijke landen de ontwikkelingslanden met kennis en geld helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onder druk van Brazilië werden de regels mbt emissierechten flink afgezwakt. Het hoofdstuk over emissierechten werd daardoor geschrapt en doorgeschoven naar een volgende klimaattop. Met de huidige maatregelen lukt het niet om de temperatuurstijging te beperken tot 1.5 graad. Sterker nog wij zitten al op 1.5 graad. Voor Haaksbergen zitten wij al 2 graden. Wel is afgesproken hoe landen laten zien dat ze het klimaatakkoord van Parijs gaan uitvoeren.

23/09/2019 Klimaattop in New York
Met 60 wereldleiders. 2/3 van de landen doen niet mee aan deze top.

In de afgelopen vijf jaar zijn de concentraties van de belangrijkste broeikasgassen versneld gestegen, is de temperatuur met 0,2 graden toegenomen ten opzichte van de voorgaande vijf jaar en zet ook de stijging van de zeespiegel versneld door. Deze en andere conclusies trekt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een klimaatrapport voor de klimaattop van de Verenigde Naties (VN). Het rapport werd samengesteld onder leiding van het KNMI, in samenwerking met klimaatspecialisten uit de hele wereld.

Het doel van de VN klimaattop is om landen te stimuleren werk te maken van het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten om de opwarming van de aarde te beperken. Het WMO-rapport en de bijbehorende poster laten zien hoe sindsdien het klimaat veranderd is. Ook geeft het een overzicht van extreem weer en gevolgen daarvan in de afgelopen vijf jaar, zoals hittegolven, orkanen, overstromingen, droogte en natuurbranden.

De concentraties in de atmosfeer van de belangrijkste broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) zijn in de afgelopen jaren verder toegenomen. De concentraties nemen versneld toe: de jaarlijkse stijging was de afgelopen vijf jaar voor elk van deze broeikasgassen ongeveer 20 procent hoger dan in de vijf jaar ervoor.

De wereldgemiddelde temperatuur in 2015-2019 is waarschijnlijk de hoogste ooit gemeten voor een periode van deze lengte. De temperatuur is 1,1 graad hoger dan de pre-industriële waarde (1750-1800) en 0,2 graad hoger dan in 2011-2015.

De snelheid van de wereldgemiddelde zeespiegelstijging is toegenomen van 3 millimeter per jaar in de periode 1997-2006 tot 4 millimeter per jaar in de periode 2007-2016 tot maar liefst 5 millimeter per jaar in de recente periode mei 2014 – mei 2019. Deze versnelde stijging, waargenomen vanuit satellieten, is vooral het gevolg van de opwarming en daardoor uitzetting van de oceanen en van smelten van landijs van Groenland en Antarctica. Zowel de absolute als de relatieve bijdrage van Groenland en Antarctica is de afgelopen jaren toegenomen.

De resultaten van het rapport bevestigen dat er nog veel moet gebeuren om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te brengen. De toename van broeikasgassen gaat immers nog steeds sneller in plaats van langzamer.

04/11/2019
VN-Klimaattop is in Madrid ipv. Chili. De top zou in Chili gehouden worden maar werd afgelast wegens de daar heersende onrust.

2019 COP25 Madrid
Bijna 200 landen met 20.000 deelnemers waren vanaf 2 december 2019 tot 13 december bijeen in Madrid maar het behaalde akkoord van deze klimaatconferentie valt slecht. Milieuorganisaties en politieke partijen zijn verbijstert dat er geen harde afspraken zijn gemaakt. De conferentie over het weer en klimaat is grotendeels mislukt

De standpunten lagen te ver uit elkaar. Een blok van de Verenigde Staten, Brazilië Australië en Saoedi-Arabië hield vast aan het eigenbelang op korte termijn.
De belangrijkste beslissingen, een afspraak over de handel in CO2-emissies werd daarom uitgesteld tot de volgende klimaatconferentie in Glasgow.

De onderhandelingen werden gegijzeld door de grootste vervuilers zoals China, de Verenigde Staten India en Brazilië.

23/04/2021
Vandaag en morgen is er een klimaattop georganiseerd door Biden de president van Amerika. 40 staatshoofden en regeringsleiders doen er aan mee, uit ondermeer China, Rusland, India en de EU. Doelstelling is om tot verdergaande emissiereducties te komen
De top komt op een moment dat opnieuw de noodklok klinkt over het klimaat. De laatste 6 jaar zijn wereldwijd de warmste geweest sinds het begin van de metingen. Vooral de hoge temperaturen in de winter waren voor Europa opvallend. In 2020 lag de temperatuur 3.4 graden boven het gemiddelde uit de periode 1981 – 2010. Dit had vooral invloed op de sneeuw- en ijsdekking in Noordoost-Europa.
In delen van het Noordpoolgebied en Noord-Siberie was het zelfs 6 graden bovengemiddeld.

Volgens de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres staat de wereld door de klimaatverandering aan de rand van de afgrond. Deze klimaattop moet ook een mijlpaal worden in de aanloop naar de mondiale klimaattop in Glasgow, komend najaar. Vorig jaar ging deze niet door ivm. de corona.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1041
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 16/05/2021 12:29 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaattop Klimaatconferentie
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1968 - 1996
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 1997 - 2004
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2005 - 2011
Erwin 04/12/2009 19:02
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2012 - 2014
Erwin 12/06/2012 21:33
 
thread linkthread link Klimaattop chronologie 2015 - heden
Erwin 20/12/2015 09:31
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 52 gasten online