Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Toekomstscenario (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Toekomstscenario
#134
Toekomstscenario 11 Jaren, 9 Maanden geleden Karma: 0  
Wat zijn de toekomst verwachtingen mbt. huidige menselijke ingrijpen in de natuur en door het plegen van roofbouw op de aarde. Bekende feiten zijn:

Ontwikkelingslanden
De gevolgen van klimaatverandering zullen vooral de armste mensen, in de armste landen en in de kleine eilandstaten, raken. Zij zijn direct afhankelijk van landbouw, bosbouw en visserij en dus het meest kwetsbaar voor de verwachte toename van extreem weer, overstromingen, droogtes, orkanen en hittegolven. Ook de stijging van de zeespiegel, de toename van ziektes als malaria en knokkelkoorts en insectenplagen die de oogst kunnen vernietigen, zullen hen het hardst raken. En dat terwijl zij het minst bijdragen aan de oorzaak van klimaatverandering: de uitstoot van broeikasgassen. Nu al merken mensen in ontwikkelingslanden dat de landbouwproductie omlaag gaat. En zo werkt klimaatverandering de armoede extra in de hand.

Smelten van de gletsjers wereldwijd
Daardoor zal er in eerste instantie zeer veel water overstromingen zijn waarna de rivieren zullen droogvallen en alleen afhankelijk worden van regenwater. Hierdoor vervalt de mogelijkheid van drinkwater voorziening. Binnen 100 jaar zijn alle gletsjers wereldwijd verdwenen. Alleen Duitsland is al voor 40% afhankelijk voor de drinkwater voorziening van gletsjers.
Smelten van de ijskap kan resulteren in een andere rotatie positie van de aarde met alle gevolgen van dien.

Stijging van de zeespiegel
Door het smelten van de ijskappen en gletsjers (25%) en door het uitzetten van het water door de temperatuurverhoging. De zeespiegel zal gemiddeld een halve tot een meter stijgen. De Noordzee kan zelfs tot 3,5 meter hoger komen te liggen. De gevolgen hiervan zullen catastrofaal zijn. Ook wordt het moeilijker om het rivierwater naar zee af te voeren, hiervan zal vooral sprake zijn in de winter waarbij een toename van waterafvoer tot wel 35% wordt verwacht.
Als de huidige opwarming zo doorzet zullen steden als London, Bangkok en New York onder water komen te liggen. Miljoenen mensen worden uit hun huis verdreven en enorme economische schade is het gevolg. Door de stijgende zeespiegel zullen zowel oppervlakte als grondwatervoorraden vervuilen, verzilting, waardoor de watertekorten verergeren en met als gevolg dat de vegetatie hiertegen niet gewassen is en zal afsterven. Ook in Nederland zal verzilting van het grondwater optreden. Plattelandsbevolking en landbouwgronden zullen aan sommige kusten worden weggespoeld. Een stijging van 1 meter zal bijvoorbeeld een overstroming van 17% van Bangladesh veroorzaken. Met als gevolg een bijbehorende evacuatie van tientallen miljoenen mensen en een vernietiging van minstens de helft van de rijstbouw.
Vakantiefolders met tropische vakantieparadijzen kunnen over een paar decennia een stuk dunner zijn. Mede door de verwachte stijging van de zeespiegel spoelen stranden onder, komen boulevards blank te staan en verdwijnen complete eilanden in zee. Dit geld niet alleen voor tropische eilandenrijken maar ook badplaatsen aan de Rode Zee, de Middellandse Zee, in het Caribische gebied en het Verre Oosten dreigen onder te lopen.

Verhoging van de aardse temperatuur
Vervuiling door industrie, elektriciteit centrales en mobiliteit (brommer, tracktor, motor, auto, vliegtuig, boten, schepen, raketten.) dmv. uitstoot van gassen De broeikas gassen houden de warmte vast in de atmosfeer rond de aarde. De gemiddelde temperatuur zal in het jaar 2030 met 1,5 tot 4,5 graden Celsius zijn opgelopen. Door de hogere temperatuur zal er meer water verdampen dat weer grotere buien en verzouting van het zeewater tot gevolg hebben.
Bijkomend effect is dat bij een hogere temperatuur de stroomverbruik zal toenemen daar elke woning tegen die tijd ook zal beschikken over airconditioning / klimaatregeling. Maar bij hogere temperatuur zal de temperatuur van koelwater stijgen wat tot gevolg kan hebben dat de elektriciteitscentrales stil gelegd dienen te worden. Dit effect treed nu al op in Aziatische landen. Een ander effect is dat treinen eerder kunnen ontsporen doordat de rails vervormen door de hitte.
Het aantal hete zomers dagen zal in 2020 minstens verdubbelen (in Spanje zelfs vervijfvoudigen) met als gevolg toenemende sterfte door hittegolven en een toename van het energieverbruik door airconditioning. De watervoorraden rond de Middellandse Zee dalen met een kwart waardoor de watervoorziening voor steden en landbouw in gevaar komt. Toeristen zullen het gebied gaan mijden, omdat het niet meer aantrekkelijk is.
De temperaturen kunnen in een mate stijgen die al tegen het jaar 2050 aanzienlijk is, en dit zowel in de zomer als in de winter. Aan het eind van de 21ste eeuw zou de temperatuurstijging, in vergelijking met het eind van de 20ste eeuw, 1,7 tot 4,9°C bedragen in de winter en 2,4 tot 6,6°C in de zomer;

Droogte
Door de droogte zal het aardoppervlak steeds slechter worden en meer equatoriale gebieden veranderen in woestijnen. Andere effecten die kunnen ontstaan zijn het niet meer kunnen bevloeien van akkers in bijvoorbeeld Europa. Een hogere temperatuur zorgt ook voor een grotere verdamping. Het zier er naar uit dat de rivieren in Europa en het noorden van Zuid-Amerika juist minder water zullen afvoeren.
De zomerse droogte kan er toe leiden dat zout kwelwater zich tot ver in het binnenland manifesteert. Regelmatig zal het voorkomen dat de waterstanden in de rivieren zo laag worden, dat er geen kostendekkende binnenscheepvaart meer mogelijk is.

Toename neerslag en noodweer
De neerslag zal in grote delen van de wereld toenemen. Doordat het warmer wordt zal de atmosfeer meer vocht bevatten wat er vervolgens weer uit komt als neerslag.
Er zijn sterke aanwijzingen dat het broeikaseffect een van de oorzaken is dat het in Noorwest-Europa steeds vaker en harder zal gaan regen en dat er meer overstromingen voor zullen komen. Meer regenval op het noordelijk halfrond doet erosie van de oppervlakte toenemen. Ook is het mogelijk dat er een toename is te verwachten van krachtige orkanen.
In de winters kan in de Alpen veel neerslag vallen in de vorm van sneeuw. Als deze sneeuw dan vervolgens in korte tijd smelt en dit smelten ook nog eens vergezeld gaat met veel regen in het stroomgebied van de Rijn, kan Nederland met grote wateroverlast te maken krijgen.

Zoetwater/Drinkwater gebrek
Wat te denken aan de drinkwatervoorziening kan dit gehandhaafd blijven op het huidige niveau ? De mens kan inleven blijven met 1 liter water per dag. Maar de industrie, de voedselproductie en de hygiëne slorpen gigantische veelvouden hiervan op. Schattingen gaan uit van dagelijks 15000 tot 30000 liter per wereldbewoner om in redelijke menselijke behoefte te voorzien. De volgende eeuw, 2000 –2100, zal er strijd zijn om zoetwater. Het zal zo’n explosief probleem worden dat de oliecrises van deze eeuw erbij zullen verbleken. Door de roofbouw neemt de beschikbaarheid van zoetwater schrikbarend af. Raken de voorraden in Nederland bijvoorbeeld op dan zijn wij volledig afhankelijk van het buitenland. Ondertussen drogen de stroomgebieden, waar al dat zoet water vandaan moet komen, die van Rijn, Maas en Schelde, langzaam maar zeker uit onder ander door het afnemen van de gletsjers in de Alpen en de aanleg van dammen en stuwmeren. Daarnaast daalt het grondwaterpeil in West-Europa onder meer door onttrekking van water ten behoeve van de landbouw en door massale ontbossing waardoor de bodem minder water vasthoud. Het IJsselmeer zou nog wel eens een heel belangrijke zoetwaterreservoir voor Nederland kunnen worden.
In 1992 concludeerde de wetenschap al dat de werkelijk beschikbare hoeveelheid zoetwater per hoofd van de bevolking schrikbarend snel afneemt, ook in Europa en Nederland.
In het midden-Oosten wordt de waterschaarste nu al, in 1995, als politiek drukmiddel gebruikt oa. door de bouw van de Ataturkdam in de bovenloop van de Eufraat in Turkije. Of dit tot een wateroorlog zal lijden zal de toekomst uitwijzen.
De aarde heeft water in overvloed alleen bevindt zich 95.5% in de oceanen, en is dus zout. De rest van het water is zoet maar het grootste gedeelte is niet direct beschikbaar voor gebruik. Het zit in gletsjers en andere ijs- en sneeuw massa’s. Besluit de mensheid te stoppen met het uitputten van de natuurlijke reserves dan kan er alleen nog maar hemelwater gebruikt worden. Daarvan komt jaarlijks 110.000 kubieke kilometer op het vast land terecht. Omdat de helft verdampt is 45.000 kubieke kilometer voor gebruik beschikbaar.

De toename in temperatuur en verdamping, de toename van langdurige droogtes en extreme regenval, en de stijging van de zeespiegel hebben een enorme invloed op de voorraden en beschikbaarheid van zoetwater. Drie voorbeelden:
· Rivieren die van gletsjer- en smeltwater afhankelijk zijn zullen in de zomer en de herfst veel minder water afvoeren. Dit heeft gevolgen voor meer dan één zesde van de wereldbevolking.
· Het aantal mensen dat leeft in gebieden met ernstige watertekorten, zal toenemen van 1.4-1.6 miljard in 1995 tot 4.3-6.9 miljard in 2050.
· De stijging van de zeespiegel leidt tot het zouter worden van grondwater in kustgebieden en dus afname van beschikbaarheid aan zoetwater.

Grote kap van de regenwouden en toename van ontbossing voor ontginning
Hierdoor neemt het koolmonoxide toe doordat er minder wouden zijn die de koolmonoxide kunnen opnemen en mogelijk afname van zuurstof productie door deze bomen. Ook kans op toename van verwoestijning.

Gewassen
Droogte kan mogelijk tot vermindering van gewasopbrengsten in de tropen en subtropen leiden wat weer zal leiden tot hongersnood. De landbouw zal ook de invloeden merken van de klimaatverandering. Het groeiseizoen wordt langer en daardoor zullen de gewassen die tot nu toe niet commercieel verbouwd konden worden straks wel interessant worden. Het warme klimaat biet dus ook zo zijn kansen. De langere periodes van droogte in de zomer zullen ook hun negatieve effecten doen gelden. De kans op een misoogst wordt een stuk groter. Bij het warmere weer zullen sommige plantenziektes zich ook sneller kunnen verspreiden en zal de kwetsbaarheid ook toenemen.

Natuur
De natuur zal dramatische gevolgen ondervinden van klimaatverandering. Volgens de huidige inzichten wordt 20 – 30% van de soorten op aarde met uitsterven bedreigd bij een temperatuurstijging van slechts 1.5 – 2.5 graad bovenop het huidige niveau. Nu al zijn de gevolgen op natuurgebieden zichtbaar. Enkele punten:
· Een sterke toename in het afsmelten van ijs op de Noordpool, Groenland en Antarctica
· Minder permanent ijs op de Noordpool, Groenland en Antarctica
· Dooi van de permafrost in poolgebieden, met grote gevolgen voor de huizen en pijpleidingen die daarop gebouwd en gelegd zijn.
· Verdwijnen van gletsjers en een toename van lawines door smeltend ijs
· Meer kans op extreem laag water in het najaar doordat het smelten van de sneeuw eerder in het jaar begint en dus ook eerder afgesmolten is.
· Slechtere waterkwaliteit door hogere temperatuur van meren en rivieren. De groei van algen en plankton neemt daardoor toe, denk maar aan de blauwalg.
· Beschikbaarheid van vis verandert doordat de vistrek en de samenstelling van soorten verandert als gevolg van de watertemperatuur
· Meer erosie in kustgebieden door zeespiegelstijging
· De natuur schuift zichtbaar op richting de polen.
· Het voorjaar begint eerder. De winter begint later. Het groeiseizoen neemt toe.
· Klimaatverandering is een extra bedreiging voor de koraalriffen.

Luchtverontreiniging
Voor gebieden in Europa moet in warme zomers gerekend worden op een groter luchtverontreiniging. Vooral in Nederland en Duitsland kan dit ernstige vormen aan gaan nemen.

Vervuiling van de zeeën
Daardoor kunnen ook deze minder koolmonoxide opnemen en dit kan ook zorgen van een afname van zuurstof productie.

Radio /elektrische stralingen
Denk met name aan TV/Radio zenders, Satelliet zenders voor oa GPS, hoogspanning masten, mobieltjes GSM/UMTS. Het is nog onduidelijk of deze straling invloeden op het weer kunnen uitoefenen.
Het is ook niet duidelijk hoe de natuur hierop zal reageren zoals de bevruchting van de eieren van vogels, pluimvee en hoe de insecten hierop reageren waaronder de bijen en hommels.

Energie voorraad
De wereld energie voorraad is over zijn hoogtepunt mbt. olie en gas. Verwachting is dat ruim voor 2010 de 20% van
nu gehaald wordt. Dit kan grote effecten opleveren in de winter en mbt. de voedsel productie. Deze is voor 19%
afhankelijk van de olie. Tevens verdwijnt de mooie melkkoe voor het rijk.
In 700 nam het inwoneraantal in Rome plotseling af van 1.5 miljoen naar 40.000. Reden, geen energie en voedsel meer. In 1850 stierven er in Ierland meer dan 1 miljoen mensen door een aardappelziekte. Reden geen voedsel meer.

Toename van de overbevolking
Een modern industrieland kan op duurzame wijze maar en beperkte mate voedsel en grondstoffen produceren, in Nederland lukt dat maar voor 5 van de 17 miljoen mensen, zodat de rest van de behoeften uit andere landen wordt gehaald. Maar door de stijgende aantal wereldburgers, de dalende energievoorraden en de dalende energievoorraden en de afnemende hoeveelheid voedsel en vruchtbare grond in de hele wereld komt er een moment, misschien al over 10 jaar, waarop landen hun export van voedsel en grondstoffen zullen moeten stoppen, omdat ze anders zelf met immense tekorten worden geconfronteerd. De bevolkingsgroei, de migratie in de wereld en factoren als de zeespiegelstijging zullen er alleen maar toe leiden, dat de vraag naar voedsel en grondstoffen nog groter wordt. Allerlei andere zaken worden ook steeds schaarser of minder vanzelfsprekend. De vrije natuur, drinkwater, leefruimte, ecologisch draagkracht, landbouwgrond, kunstmest, voedseltransport, mobiliteit, recreatie en persoonlijke vrijheid zullen in toenemende mate onze aandacht vragen bij de toenemende overbevolking.

Toename van het gemotoriseerd verkeer en vliegverkeer
Dit zal er toe bijdragen dat de ozon vervuiling toeneemt En wat te denken van de lawaai en smog toename.

Toename ziekten en epidemieën
Klimaat veranderingen kunnen een grote invloed hebben op de verspreiding van infectieziektes. In dichtbevolkte Afrikaanse landen die nu, het jaar 2000, vrij zijn van dergelijke ziektes, kunnen door een kleine temperatuurstijging de malariamug en parasiet weer de kop opsteken. Onderzoekers verwachten dat de gemiddelde temperatuur op aarde in 2100 1 tot 3.5 graden hoger zal zijn dan nu het geval is. Dat is een gevolg van de uitstoot van de zogeheten broeikasgassen. Behalve de malaria bevorderen klimaatveranderingen ook de verspreiding van een aantal andere ziektes. Waaronder de ziekte van lyme, knokkelkoorts, Bilharzia (Blaasinfectie als gevolg van wormen), rivierblindheid en slaapziekte overgebracht door de tsee-tseevlieg (ook wel de Nijl-virus).

Toename Voedselvergiftiging
Onder ander door de verwachte toename van verspreiding van infectieziektes.

Eco- Milieuvluchtelingen
Her en der in de wereld is door, verkeerd milieubeleid, daaropvolgende gebrek aan water, droogte, erosie verwoestijning, overstroming, vervuiling enz., een groeiende stroom vluchtelingen op gang gekomen. In 1995 was er al sprake van 25 miljoen van dergelijke milieuvluchtelingen. Dit probleem kan in de komende eeuw 2000 –2100 uitgroeien tot de grootste crisis die de mensheid heeft gekend. De VN voorspellen dat er in 2010 50 miljoen milieuvluchtelingen kunnen zijn, van huis verdreven door overstromingen, waaronder compleet in zee verdwijnen van eilanden, en woestijnvorming.

Toerisme
De klimaatverandering bied ook zo zijn voordelen mbt. Het toerisme. In de vakantiegebieden in het zuiden van Europa zal het zo heet worden dat daar het toerisme zal afnemen. In Nederland zal het klimaat steeds meer gaan lijken op die van Zuid-Frankrijk nu. Dit bied voor de toerisme industrie ongekende mogelijkheden.
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1041
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 19/01/2010 17:21 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaattoekomstscenario
Erwin 04/12/2009 19:04
 
thread linkthread link Toekomstscenario
Erwin 04/12/2009 19:04
 
thread linkthread link Enkele feiten op Toekomstscenario 2005 - 2009
Erwin 04/12/2009 19:04
 
thread linkthread link Enkele feiten op Toekomstscenario 2010 - heden
Erwin 03/05/2010 21:46
 
thread linkthread linkthread link Eigen onderzoek
Erwin 10/11/2020 18:42
 
thread linkthread link Zes graden. Onze toekomst op een warmere planeet
Erwin 29/07/2010 18:58
 
thread linkthread linkthread link De gevolgen voor de maatschappij
Erwin 29/07/2010 19:00
 
thread linkthread linkthread link De gevolgen voor de natuur
Erwin 29/07/2010 19:04
 
thread linkthread link KNMI Klimaatscenario
Erwin 09/11/2014 10:33
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 79 gasten online