Leden krijgen toegang tot extra informatie. Leden kunnen ook deelnemen aan het Forum Totaal hits:
Hieronder kunt u inloggen met een Gebruikersnaam en Wachtwoord of een account aanmaken. Aantal bezoekers
 

 Hier kunt u alle informatie vinden met betrekking tot het weer waaronder Waarnemingen in Haaksbergen, alles over het klimaat en de klimaat veranderingen, het weer in Nederland vanaf het jaar 800, weertips et cetera.

Welkom, Gast
Alstublieft Inloggen.    Wachtwoord verloren?
Klimaatverandering verdroging (1 bezoeker) (1) Gast
Ga naar onderkant Favoriet: 0
TOPIC: Klimaatverandering verdroging
#150
Klimaatverandering verdroging 11 Jaren, 7 Maanden geleden Karma: 0  
Met de hoeveelheid regen die in Nederland valt, zou je het niet denken: veel natuurgebieden in Nederland zijn verdroogd. In het totaal is in Nederland ongeveer 500.000 hectare min of meer verdroogd. Naast regen heeft grondwater een grote invloed op hoe nat de Nederlandse natuurgebieden zijn. Een gebied wordt verdroogd genoemd als de grondwaterstand niet hoog genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen. Op sommige plekken wordt water van buiten het gebied aangevoerd om een te lage grondwaterstand te compenseren. Wanneer de kwaliteit van dit water niet goed genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen, dan wordt dit ook verdroging genoemd.

Voor 1960 stond het grondwater op veel plaatsen te hoog voor landbouw, woningbouw en wegen. Sinds die tijd hebben we in Nederland veel maatregelen genomen om het water sneller af te voeren, onder andere door het graven van sloten. Hierdoor is de grondwaterstand zo'n 30 tot 40 cm verlaagd. Daarnaast pompen we lokaal grondwater omhoog om drinkwater van te maken, voor industriële toepassingen of om landbouwpercelen te beregenen. Hierdoor is er op sommige plaatsen sprake van verdroging met nadelige effecten voor zowel natuur- als landbouwgebieden.
Tegenwoordig worden er gelukkig steeds vaker maatregelen genomen, bijvoorbeeld door het water in natuurgebieden langer vast te houden om zo de verdroging tegen te gaan

Veel soorten planten en dieren zijn gebonden aan vochtige tot natte omstandigheden. Als het grondwater te laag staat, droogt de bovenste bodemlaag uit. Planten- en diersoorten die van natte voeten houden verdwijnen.

Voorbeelden van planten- en diersoorten uit natte heidegebieden die als gevolg van verdroging verdwijnen zijn: zonnedauw, dophei, kleine veenbes en de vlindersoorten gentiaanblauwtje en veenbesparelmoervlinder. In beekdalen verdwijnen door verdroging de dotterbloem, holpijp, verschillende orchideeënsoorten en de echte koekoeksbloem. De ringslang heeft hierdoor ook steeds minder leefruimte.

13/02/2010 Nederland verdroogd
Je zou het niet zeggen, maar Nederland verdroogt. Zelfs in een gemiddeld jaar lijdt de landbouw onder watertekorten. Maar de grote verliezer is de natuur. Oplossingen zijn vooral lokaal. Er valt in Nederland jaarlijks gemiddeld 250 millimeter meer water uit de lucht dan er verdampt. En via de grote rivieren komt er nog eens acht keer zoveel water ons land binnen. Toch is er jaarlijks een tekort aan ongeveer 30 millimeter zoet water, omdat we de overschotten in de winter afvoeren. Dat tekort in de zomer levert voor de landbouw een schadepost van 100 a 200 miljoen euro op. Maar daar hoor je niemand over. We hebben duidelijk gekozen voor veiligheid en willen geen natte voeten", zegt Henny van Lanen van het Centrum voor Water en Klimaat van Wageningen Universiteit.

Voor de natuur ligt dat anders. Het gaat te ver om te spreken over structureel watertekort, wel is het gebrek aan water van goede kwaliteit een probleem. Ook dat valt onder verdroging. Door uitspoeling van meststoffen uit de landbouw is het grondwater ongeschikt om de gewenste natuur in stand te houden. Laat staan uit te breiden. Daar komt de zure neerslag nog eens bovenop. In natuurgebieden is de grondwaterstand vaak te laag omdat de omringende landbouw daarom vraagt. Natuur en landbouw hebben tegengestelde belangen. Boeren willen vroeg in het voorjaar hun land op met zware machines, zander in de blubber weg te zakken. Daarom willen ze in de winter een laag grondwaterpeil en in de zomer wat hoger. De natuur is juist gebaat bij het omgekeerde. Voor drinkwaterwinning wordt extra grondwater onttrokken. Door het lage grondwaterpeil verdwijnt kwel (een bron ontstaan door opwaartse beweging van het grondwater) en zijgt het water weg. Natte natuur verdwijnt hierdoor. Dan hebben we het over de helft van de Nederlandse natuur, zowel qua oppervlak als qua type natuur. Het betreft hier hoogvenen, natte schraallanden, zoals veenweidegebied, maar ook natte heide, duinvalleien en beekdalen.

De Deltacommissie, onder leiding van Cees Veerman, pleit ervoor het waterpeil van het IJsselmeer anderhalve meter te verhogen. Dat moet helpen om bij extreme droogte het zoetwatergebrek voor de landbouw te verzachten. Zo was 2003, maar vooral 1976, extreem droog. De rivieren bevatten toen te weinig water om boeren en tuinders in het westen van water te voorzien voor de zoutdoorspoeling. Zout water uit de Noordzee dreigde bij Rotterdam en Gouda via de rivieren, onder meer de Hollandsche IJssel, binnen te lopen, waardoor de landbouw en vooral boomkwekers in Boskoop in last zouden komen. Van Lanen: Er werd toen voor gekozen om zoetwater vanuit het noorden naar het zuiden te laten stromen, via gemalen, sluizen en waterkeringen. Door een hoger IJsselmeerpeil is dat probleem aan te pakken. Dat·vergt wel een enorme investering. Verhoging van het IJsselmeer biedt geen soelaas voor de natuur.

Hier en daar zijn al successen geboekt. Soms met simpele ingrepen, zoals dempen of afdammen van sloten, Of door landbouwenclaves in een natuurgebied op te kopen, waardoor het waterpeil zonder problemen omhoog kan, de Amsterdamse Waterleidingduinen is een schoolvoorbeeld. Daar wordt al sinds de negentiende eeuw drinkwater onttrokken. Dat leidde tot enorme verdroging en teruggang in de biodiversiteit. Die trend is teruggedraaid door voorgezuiverd rivierwater uit de Lek de duinen in te laten stromen via een stelsel van plassen en kanalen. Een ander voorbeeld is het herstel van beekdalen. Het gros hiervan is na de oorlog rechtgetrokken om water versneld af te voeren, opnieuw ten gunste van de landbouw. Nu laat men, mede onder maatschappelijke druk, de riviertjes weer meanderen, Hierdoor ontstaan waterbergingsgebieden waar het water wordt vastgehouden. Dat is nodig omdat er door klimaatverandering meer hevige regens worden verwacht, die bij een snelle afvoer benedenstrooms tot overstromingen kunnen leiden.

In het buitenland is men minder voorzichtig. Daar worden soms drastische maatregelen genomen. In het Engelse stroomgebied van de Thames worden riviertjes die dreigen droog te vallen bevloeid met opgepompt water. Ook in Scandinavië gaan beheerders uit van een minimale afvoer of stroming, nodig om het natte ecosysteem te beschermen. Of neem Libië. Bij het boren naar olie stuitte men op grondlagen met zoet water uit de ijstijd. President Khadafi pompt dat water gewoon op, zonder dat er iets voor in de plaats terugkomt. Dat is superverdroging en kan zelfs omringende land en op termijn ernstig aantasten in hun watervoorziening.
Bron: TcTubantia
Erwin (Admin)
Administrator
Berichten: 1041
graph
Gebruiker offline Klik hier om het gebruikersprofiel van deze gebruiker te zien
Gelogd Gelogd  
 
Laatste Wijziging: 14/03/2010 14:36 Door Erwin.
 
De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.  
      Onderwerpen Auteur Datum
 
Klimaatverandering verdroging
Erwin 13/02/2010 17:33
Ga naar bovenkant
Forum Het weer in Haaksbergenbezorg de laatste berichten direct op de desktop
Banner

Bezoekers

We hebben 75 gasten online